Veelgestelde vragen

Kan een lokale overheid vennoot worden in onze coöperatie?

Illustrations with speech ballons

Op basis van het decreet over het lokaal bestuur (Staatsblad 15/02/2018 – inwerkingtreding 01/01/2019) kunnen gemeenten zowel verenigingen, stichtingen als vennootschappen met sociaal oogmerk oprichten, erin deelnemen of zich erin laten vertegenwoordigen voor zover deze niet belast worden met welbepaalde taken van gemeentelijk belang. De coöperatie moet daarvoor de juiste statuten hebben.

Decreet over het lokaal bestuur – Artikel 386

§ 1. Met behoud van de toepassing van titel 3 van dit deel, kunnen de gemeenten verenigingen, stichtingen en vennootschappen met sociaal oogmerk oprichten, erin deelnemen of zich erin laten vertegenwoordigen als die verenigingen, stichtingen en vennootschappen met sociaal oogmerk niet belast worden met de verwezenlijking van welbepaalde taken van gemeentelijk belang.

Onder dezelfde voorwaarden kunnen de gemeenten een andere vennootschap als vermeld in het Wetboek van Vennootschappen oprichten, erin deelnemen of zich erin laten vertegenwoordigen als die vennootschap uitsluitend de realisatie van lokale pps-projecten als vermeld in het decreet van 18 juli 20013 betreffende publiek-private samenwerking als doelstelling heeft.

§ 2. Met behoud van de toepassing van artikel 185 mag deze oprichting, deelname of vertegenwoordiging, vermeld in paragraaf 1, niet gepaard gaan met de overdracht van gemeentelijke infrastructuur, noch met de overdracht of terbeschikkingstelling van personeel.

§ 3. Gemeenten mogen niet rechtstreeks of onrechtstreeks rechtspersonen die niet belast zijn met welbepaalde taken van gemeentelijk belang oprichten, erin deelnemen of zich erin laten vertegenwoordigen, tenzij die rechtspersonen voldoen aan de voorschriften, vermeld in deze titel, of er voor die oprichting, deelname of vertegenwoordiging een andere decretale of wettelijke rechtsgrond bestaat.

Besluit: als een coöperatie een gemeentebestuur wil laten participeren, zal zij bij de aanpassing van haar statuten de vorm van coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming moeten aannemen, afgekort als CV erkend als SO. In het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd de vennootschap met sociaal oogmerk immers vervangen door de sociale onderneming.

De coöperatie kan er ook kiezen voor de dubbele erkenning en zich dus laten erkennen voor haar zuiver coöperatieve kenmerken, namelijk als erkende coöperatieve vennootschap – sociale onderneming, afgekort als erkende CVSO.

example

Samen gaan we verder

Heb je specifieke vragen of noden? Wij zijn er voor jou.

Contacteer ons