Veelgestelde vragen

Wat kunnen we doen? Breng het in kaart met een SWOT.

Illustrations with speech ballons

Analyseren wat er op je afkomt uit je omgeving. En stilstaan bij je eigen sterktes en zwaktes. Twee ingrediënten voor een goede toekomststrategie.

1. Analyse van de omgevingsfactoren: naar buiten kijken!

Het is niet de meest kapitaalkrachtige starter die op lange termijn de meeste overlevingskansen heeft. Het is de startende onderneming die met al haar sterktes maar ook met al haar zwaktes kan inspelen op de kansen en bedreigingen rondom haar.

Begin daarom met een externe analyse waarmee je kansen en bedreigingen in kaart brengt.

Met een DESTEP-analyse krijg je een beeld van kansen en bedreigingen in de externe (macro-)omgeving waarin je startende coöperatie actief zal zijn. DESTEP staat voor Demografisch, Economisch, Sociaal/cultureel, Technologisch, Ecologisch en Politiek/juridisch. Allemaal factoren die de omgeving van een onderneming bepalen.

1. De demografische omgeving verwijst naar de samenstelling van de bevolking en de gevolgen daarvan bijvoorbeeld voor ontwikkelingen in de vraag. Toegenomen migratie leidt bijvoorbeeld naar andere behoeftepatronen. Een veranderende samenstelling van de bevolking heeft uiteraard ook gevolgen voor de beschikbaarheid van arbeidskrachten op de arbeidsmarkt.

Voorbeelden:

2. De economische trends zijn zaken zoals de omvang en de aard van de output en de mogelijke grootte van de vraag. Hoeveel kunnen consumenten besteden? Hoe liggen de werkloosheidscijfers? Is er onzekerheid over de economische situatie?

Voorbeelden:

3. De sociaal-culturele trends brengen de behoeften en voorkeuren van huidige klanten in kaart, maar kunnen ook leiden naar nieuwe klantensegmenten.

Voorbeelden:

4. Technologische ontwikkelingen veranderen de werkwijze in bedrijven en zijn de voornaamste aanjagers van nieuwe marktmogelijkheden. Proces- en productinnovaties en vooral innovaties in communicatietechnologie komen in snel tempo op ons af. Idem zelfrijdende auto, zelfdenkende huizen …

Voorbeelden:

5. De ecologische factoren verwijzen naar de aandacht voor milieu en het (overmatig of ondoelmatig) gebruik van natuurlijke rijkdommen. Duurzaam te werk gaan heeft implicaties voor producten en productiemethoden.

Voorbeelden:

6. De politieke omgeving zorgt vooral via wet- en regelgeving voor de context waarin het economisch leven zich ontplooit. Van belang zijn hier de verwachtingen over de ideologische voorkeuren van partijen (een linkse of rechtse regering maakt andere keuzes), wetgevende initiatieven (denk aan de aandacht voor het milieu maar ook ten opzichte van werk en sociale zekerheid) en de hiërarchie van de wetgevende instanties (Europa, federale wetgeving versus regionale autonomie …) met een bepalende invloed van het regionale niveau op sociale economie.

Voorbeelden:

Doen:

Geef vanuit je professionele ervaring maar evengoed vanuit je algemene kennis en buikgevoel aan welke omgevingsfactoren een bepalende invloed zullen hebben op de activiteiten van je startende coöperatie. Duid aan welke van deze factoren je als een kans ziet, en welke als een bedreiging voor je startende coöperatie.

 1. Omgevingsfactor: ……………………………………………………………………
  • Kans/bedreiging?
 2. Omgevingsfactor: ……………………………………………………………………
  • Kans/bedreiging?
 3. Omgevingsfactor: ……………………………………………………………………
  • Kans/bedreiging?
 4. Omgevingsfactor: ……………………………………………………………………
  • Kans/bedreiging?
 5. Omgevingsfactor: ……………………………………………………………………
  • Kans/bedreiging?

Hoe zou je coöperatie op deze externe factoren kunnen inspelen om binnen 5 tot 10 jaar een relevante onderneming te zijn?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Je sterkte/zwakte-analyse: naar binnen kijken!

Elke persoon en elke organisatie heeft sterke en zwakke punten. Om succesvol uit de startblokken te schieten en ook in de toekomst een succesvol bedrijf te zijn, moet je je sterktes en zwaktes slim inzetten in functie van de kansen en bedreigingen die je hierboven opsomde.

Ter inspiratie, een niet-beperkend lijstje:

Doen:

Benoem de drie zwakste punten die een rem zijn op de oprichting en/of werking van je startende coöperatie:

 1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………
 2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………
 3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Benoem de drie sterkste punten van je organisatie die kunnen bijdragen tot de oprichting en de werking van je startende coöperatie

 1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………
 2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………
 3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Geef aan hoe je sterktes en zwaktes gaat inzetten:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

example

Samen gaan we verder

Heb je specifieke vragen of noden? Wij zijn er voor jou.

Contacteer ons